Biblioteka

 Biblioteka

Gorąco zachęcamy do korzystania z biblioteki, która czynna będzie w świetlicy od 1 lipca do 15 września  2016 r.

 – wtorki od godz. 17-tej do 19-tej

- piątki od godz. 17-tej do 19-tej

 Jednocześnie prowadzimy zbiórkę książek w celu powiększenia księgozbioru.

Bibliotekę prowadzi pani Ania Mąkol, która jako członek Zarządu ROD Camping chętnie odpowie na pytania działkowców.

Zarząd Komisaryczny

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy na podstawie Uchwały nr 61/V/2017  z dnia 18.05.2017 powołuje Zarząd Komisaryczny ROD Camping- Janowo. Na podstawie w/w uchwały Zarząd ROD Camping-Janowo (Uchwała nr1/2017, z dnia 20.05.2017) ustala, że powołani członkowie Zarządu Komisarycznego będą pełnić następujące funkcje:

 1. Prezes: Barbara Szewczyk
 2. Zastępca Prezesa: Kazimierz Szymanski
 3. Sekretarz: Anna Trybuszewska
 4. Skarbnik: Mirosław Korzeniowski
 5. Członek: Kazimierz Porożyński

Jednocześnie Zarząd ROD Camping-Janowo podejmuje Uchwałę nr 2/2017 w dniu 20.05.2017 w sprawie dokooptowania członków do Zarządu Komisarycznego:

 1. Członek: Anna Mąkol
 2. Członek: Andrzej Błażejewicz

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W dniu 29 kwietnia 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „Camping”. Gorąca i nie zawsze merytoryczna dyskusja odbyła się przy bardzo niskiej frekwencji  i koncentrowała się głównie wokół planu realizacji przyłączenia, budowy, finansowania kanalizacji ogrodowej. Przypominamy, że składka na budowę kanalizacji i jej wysokość została uchwalona i przyjęta do realizacji w 2016 roku Uchwałą nr 4 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 30 kwietnia 2016 roku. Obecni na zebraniu  (w większości dłużnicy) krytycy obecnego Zarządu nie zdecydowali się wejść do nowego Zarządu i realizować tym samym swoich lepszych wizji funkcjonowania ogrodu. Mandat obecnego Zarządu wygasł w dniu Walnego zebrania tj. 29 kwietnia 2017r.

Zatem od 1 maja 2017r. ogród pozostaje bez Zarządu.

W związku z powyższym wszelkie sprawy związane z awariami sieci wodociągowej, elektrycznej, wywozem śmieci, konserwacją i monitoringiem studni ogrodu, sprawami administracyjno-księgowymi, w tym płatnościami ogrodu oraz  innymi sprawami organizacyjno – biurowymi  należy kierować bezpośrednio do Okręgowego Zarządu telefonicznie (52) 322 90 91 w godzinach urzędowania tj. w godzinach 8-16 lub zgłaszać osobiście ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy.

Telefon Prezesa został w dniu 1 maja wyłączony.  Na pisma wysłane do ogrodu drogą elektroniczną lub papierową odpowie już nowy zarząd.

Dalsze stosowne decyzje co do funkcjonowania ogrodu podejmie już Okręgowy Zarząd.

Była Prezes ROD „Camping” Bydgoszcz Janowo – Danuta Kuźmicka.
Były Sekretarz ROD „Camping” Bydgoszcz Janowo- Jacek Głazik.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – 29.04.2017 – godz. 10.30

ROD „Camping” – Walne zebranie sprawozdawcze w Świetlicy ROD – 29 kwietnia 2017 Roku o godz. 1030

Materiały sprawozdawcze do wglądu w świetlicy ROD – 22 kwietnia 2017 r. w godzinach: 1030 – 1230

Porządek Obrad Walnego zebrania Sprawozdawczego ROD „Camping” w Bydgoszczy w dniu 29 kwietnia 2017 roku: 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok
 • merytoryczne
 • finansowe
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku
 2. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
 3. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 4. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Dyskusja
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 r.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku
 10. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
 11. Wybory uzupełniające:
 • Członków Zarządu ROD
 • Członków Komisji Rewizyjnej ROD
 1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku
 2. Uchwalenie kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego – „budowa kanalizacji sanitarnej”, w tym partycypacji finansowej działkowców w 2017 roku
 3. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 rok
 4. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Regulamin Walnego Zebrania – do pobrania