WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – 29.04.2017 – godz. 10.30

ROD „Camping” – Walne zebranie sprawozdawcze w Świetlicy ROD – 29 kwietnia 2017 Roku o godz. 1030

Materiały sprawozdawcze do wglądu w świetlicy ROD – 22 kwietnia 2017 r. w godzinach: 1030 – 1230

Porządek Obrad Walnego zebrania Sprawozdawczego ROD „Camping” w Bydgoszczy w dniu 29 kwietnia 2017 roku: 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok
 • merytoryczne
 • finansowe
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku
 2. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
 3. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 4. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Dyskusja
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 r.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku
 10. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
 11. Wybory uzupełniające:
 • Członków Zarządu ROD
 • Członków Komisji Rewizyjnej ROD
 1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku
 2. Uchwalenie kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego – „budowa kanalizacji sanitarnej”, w tym partycypacji finansowej działkowców w 2017 roku
 3. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 rok
 4. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Regulamin Walnego Zebrania – do pobrania

Odpady wielkogabarytowe 2017

Kontener na odpady wielkogabarytowe w 2017 r. będzie postawiony:

 • 24 marca
 • 21 kwietnia
 • 12 maja
 • 16 czerwca
 • 14 lipca
 • 18 sierpnia
 • 15 września
 • 14 października

Segregujmy odpady !!!

W tym roku za wywóz posegregowanych odpadów płacimy 53 zł od każdej działki. W wypadku zauważenia i udowodnienia nam braku segregacji koszty wzrosną trzykrotnie czyli do 159 zł od działki. Segregujmy sami i zwracajmy uwagę gdy inni tego nie robią bo wszyscy poniesiemy niemałe koszty. Do kontenerów na odpady zielone wrzucajmy połamane i rozdrobnione gałęzie, trawę wysypujmy z worków. Do kontenera na odpady wielkogabarytowe nie wolno wyrzucać gruzu i odpadów po remontach, na takie odpady indywidualnie należy zamówić kontener lub specjalny worek. Nie zaśmiecajmy lasu ( np. przy drodze do świetlicy), skarpy nad Brdą i innych przyległych do ogrodu terenów. Gospodarz zobowiązany jest do powiadamiania Zarządu o ww. sprawach.

Dot. rezygnacji członków Zarządu z pracy w Zarządzie ROD „Camping”

Na posiedzeniu Zarządu w dniach 1 i 8 marca 2017 r. członkowie Zarządu ROD „Camping” Bydgoszcz- Janowo w osobach: Prezes Zarządu Danuta Kuźmicka, I Wiceprezes Kazimierz Szymański, Wiceprezes Irena Cywińska, Sekretarz Jacek Głazik, Członek Zarządu Kazimierz Porożyński złożyli rezygnacje z mandatów i pełnionych funkcji w Zarządzie ogrodu z terminami do końca marca 2017r.

Na prośbę przedstawiciela Okręgowego Związku biorącego udział w posiedzeniu Zarządu w dniu 08.03.2017 r. i w poczuciu obowiązku przygotowania uchwał, preliminarza na 2017 r. i Walnego Zebrania – Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping” w Bydgoszczy informuje, że członkowie Zarządu ROD „Camping” Bydgoszcz – Janowo na posiedzeniu Zarządu w dniu 8.03.2017r. złożyli zgodnie poniższe oświadczenie:

Członkowie Zarządu ROD w osobach: Prezes Zarządu Danuta Kuźmicka, I Wiceprezes Kazimierz Szymański, Wiceprezes Irena Cywińska, Sekretarz Jacek Głazik, Członek Zarządu Kazimierz Porożyński, oświadczają że w związku ze złożonymi rezygnacjami z pracy w Zarządzie ogrodu zmieniają termin zaprzestania wykonywania czynności określonych w wypowiedzeniach z dnia 30 marca 2017 r. na dzień 29 kwietnia 2017 r.

Uruchomienie wody – sezon 2017

Uchwała nr 6 /2017
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping”
w Bydgoszczy ul. Biwakowa 12
z dnia 08.03.2017 r.

w sprawie: terminu uruchomienia wodociągu na sezon letni w 2017r.

Zarząd ROD „Camping” podejmuje uchwałę o uruchomieniu wodociągu w ROD „Camping” na sezon letni 2017 r. w dniu: 8 kwietnia 2017 r ( sobota ) 2017 r. o godz. 11:00.
Jednocześnie upoważnia się Prezes ROD do zmiany terminu w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. Zaleca się otwarcie zaworów w altanach po godz. 11:30 ponieważ od 11:00 do 11:30 będzie płukany wodociąg w alejkach.

Walne zebranie sprawozdawcze – 29.04.2017

Uchwała nr 5 /2017
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping”
w Bydgoszczy ul. Biwakowa 12
z dnia 08.03.2017 r.

w sprawie: przyjęcia terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2017 r.

Zarząd ROD „Camping” w Bydgoszczy ustala termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień 29 kwietnia 2017 r.

 1. pierwszy termin zebrania o godz. 1030
 2. drugi termin zebrania o godz. 1100

Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.  Zebranie odbędzie się w świetlicy ROD „Camping” przy ul. Biwakowej 12 w Bydgoszczy. Powiadomienia o Walnym Zebraniu, do Działkowców zostaną przesłane zwykłą pocztą i pocztą elektroniczną do Działkowców, którzy podali adresy swoich skrzynek mailowych. Materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w świetlicy ROD „Camping” przy ul. Biwakowej 12 w dniu 22 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10:30 do 12:30 (sobota ).