Wyniki Ankiety nr 2

Piątek 16 lipca zgodnie ze wcześniejszym komunikatem był ostatnim dniem przekazywania Ankiet wersja nr 2 , za wyjątkiem tych które dotarły do nas za pośrednictwem poczty. Do Zarządu spłynęło zarówno drogą elektroniczną jak i tych dostarczonych w wersji papierowej łącznie 63. Po zliczeniu największa ilość oddanych głosów uzyskał wariant D, czyli 5-cio letni termin gromadzenia środków na finansowanie kanalizacji ogrodowej. Państwa głosy rozłożyły się następująco:
Wariant A – 15; Wariant B – 12; Wariant C – 8; Wariant D – 27
Jedna ankieta bez zaznaczonego wyboru wariantu.Wszystkie nadesłane Ankiety wyraziły zgodę na etapowy proces budowy kanalizacji. W związku z powyższym Państwa decyzja zobowiązuje Zarząd do jej realizacji w myśl przegłosowanej na Walnym Zebraniu Uchwały nr 13 z 3 lipca 2021r. Kwota ta tym samym będzie pobierana przez kolejne pięć lat. Przesłana zostanie wynikająca z tej decyzji dopłata będąca różnicą wcześniej przesłanej przed Walnym Zebraniem informacji, a kwotą będącą wynikiem głosowania.

Należy przy tym pamiętać, iż kwota jaka została podana w kosztorysie inwestorskim przygotowanym przez biuro projektowe nosi datę 20 czerwca 2020r. Powstał on zatem ponad rok temu. Głos z większości osób które przesłały ankiety zdecydował o znaczącym wydłużeniu całego procesu inwestycyjnego, z czym może wiązać się zmienność czynników ekonomicznych takich jak np. koszty materiałowe, koszty pracy mogące zmienić ostateczny, całkowity koszt budowy. Jeżeli wzrost tych cen nie przekroczy wskaźnika inflacji to i tak w świetle analiz rynkowych wzrost inflacji wyniesie na koniec tego roku około 4,50%. W przyszłym ma wynieść około 3,80%.Będziemy tym samym starali się możliwie w jak najszybszym czasie wykorzystać już posiadane i zgromadzone środki pod warunkiem uzyskania zgody firmy wybranej w przetargu godzącej się z rozłożeniem prac i płatności na kilka lat.

Działanie Zarządu w obszarze zadania inwestycyjnego nie sprowadzi się tylko wyłącznie do zbierania środków na ten cel, ale o czym będziemy Państwa informować, do aktywnego nagłaśniania problemu głównie finansowego z jakim musimy się jako społeczność ogrodowa zmierzyć, przedstawiając go uprawnionym instytucjom. Nie podajemy w naszych komunikatach informacji o zbieranych kwotach, czasie ich zbiórki ze względu na możliwość ich wykorzystania przez potencjalnych oferentów, którzy staną do ogłoszonego przetargu. Traktujemy te informacje jako materiały wewnętrzne i nie będziemy ich publikować. Nie oznacza to jednak braku dostępu do nich. Każdy zainteresowany będący członkiem PZD ma w każdym czasie dostęp do dokumentów finansowych i projektowych.
    Zachęcamy i apelujemy do Państwa o aktywne działanie również w tej nieformalnej materii i poszukiwanie kontaktów które pozwoliłyby wpłynąć na podmioty, które mogłyby zgłosić projekt budowy na dofinansowanie naszej inwestycji . Zarząd otwarty jest na każdy tego typu sygnał, kontakt czy spotkanie.
Prezes Zarządu ROD Camping – Jacek Głazik