Podstawa prawna naliczania odsetek i ich wysokość.

Naliczanie odsetek ustawowych nie wynika z decyzji Zarządu, ale wprost z obowiązujących przepisów prawa, a dokładniej z par. 150 ust 1 Statutu. Zarząd zobligowany jest do stosowania prawa i działać będzie zgodnie z prawem. Przepis w tym przypadku nie pozostawia swobody i uznaniowości, mówi wprost : § 150 [Odsetki za opóźnienie] „W przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, Zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.”    Zarząd ROD Camping