III Spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

W dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową. Dla usprawnienia komunikacji i współpracy Przewodniczącym Komisji Przetargowej został wybrany p. Juliusz Kompanowski. Biorąc pod uwagę bardzo złożoną materie zadania z punktu widzenia techniczno-prawnego dyskusja koncentrowała się wokół zapewnienia rozwiązań i zapisów możliwie najlepiej chroniących nasze interesy, mając na uwadze skalę prac i wysokość angażowanych środków. Dlatego też Zarząd wypracowane z Komisją dokumenty przetargowe przedłoży do akceptacji i weryfikacji Okręgowemu Zarządowi PZD. Mimo wcześniejszych deklaracji biuro projektowe Flowent nie przedłożyło projektu sieci wodnej wraz z opisem warunków technicznych i kosztorysem. Będziemy naciskać na biuro na przekazanie tych dokumentów jak najszybciej, gdyż ich brak uniemożliwia nam dalsze prace. Zarząd ROD Camping