Tańszy prąd dla ROD.

Zarząd złożył u dostawcy prądu Enei oświadczenia dające możliwość  korzystania z dwu upustów przy naliczaniu opłat za energie elektryczną. I tak po pierwsze upusty cenowe na  cześć prądu zużytego w 2023r. będzie można rozliczyć po cenach z 2022r. Co do zasady na każdą działkę przypada pakiet 250 kWh. Po drugie – zostaliśmy również objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. ROD który „zużyje” pakiet prądu w cenie z 2022r., za resztę zapłaci nie więcej niż 785 zł netto za 1 MWh.  Mamy do tego prawo jako pozarządowa organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Zarząd ROD Camping