23 marca 2019 r.

1. Kanalizacja – koncepcja. Spotkanie w spr. kanalizacji z prezesami innych Ogrodów.
2. Stan finansów, wpłaty i zaległości działkowców.
3. Termin włączenia wody, propozycja 13.04.2019 r.
4. Wody Polskie – opłata stała za 2019 rok.
5. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze – komisje.
6. RODO – ankiety, aktualizacja danych działkowców.

Zaległości w opłatach uległy zmniejszeniu, obecnie z opłatami zalega 30 działkowców. Ogólna kwota zaległości wynosi 37 399 zł, w tym zaległość w opłatach trzeciej raty za kanalizację to kwota 30 547 zł. Przypominamy o konieczności terminowego wnoszenia opłat. Przy dokonywaniu przelewów część osób nie podaje numeru działki, a jest to konieczne dla prawidłowego rozliczenia kosztów. Pamiętajmy więc, aby w tytule wpłaty koniecznie podać numer działki.
     Termin włączenia wody został ustalony na 13.04.2019 r. w sobotę o godz. 12.00. Prosimy wszystkich o sprawdzenie instalacji wodociągowej w altanach, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń. Ponieważ od 2018 rok zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne płacimy za usługi wodne, konieczne jest oszczędne zużywanie wody. W roku 2018 opłata stała za wodę wyniosła 1420 zł, a opłaty zmienne za cztery kwartały 2018 r. wyniosły 1523 zł. 
     W środę 27.03.2019 r. z inicjatywy ROD „Polana” odbyło się spotkanie prezesów pięciu ogrodów, które zostały zobowiązane przez Urząd Miasta Bydgoszczy do przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Zarządu Okręgu PZD Pani Prezes Barbara Kokot oraz Dyrektor Biura. Po dyskusji, Zarząd Okręgu PZD zobowiązał się do wystąpienia do Prezydenta Miasta o zorganizowanie spotkania w celu ustalenia możliwości wsparcia finansowego Ogrodów, ponieważ spodziewane koszty budowy kanalizacji są znacznie wyższe od przewidywanych w 2016 roku.