ZEBRANIA ZARZĄDU – 2014 rok

13 grudnia 2014 r.
1. Podjęcie uchwały o przeniesieniu konta bankowego do BGŻ.
2. Podjęcie uchwały ws. wniosku p. Z. Nowaka o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do
działki nr 50.
3. Wstępne wnioski ws. zamierzeń remontowych i preliminarza na rok 2015.
4. Działki zaniedbane – decyzje ws. dz. 21, 109.
5. Zmiany w Zakresie obowiązków Gospodarza.

15 listopada 2014 r.
1. Informacje z:
– narady prezesów ROD w dniu 4.11. br.
– spotkania z G. Ciemniak, v-prezydent Bydgoszczy, ws. kanalizacji ROD.
2. Konflikt z E. Rzepka – cd.
3. Wniosek p. Z. Nowaka o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki nr 50.
4. Skarga działkowców na użytkownika dz.42 w związku z wylewaniem zawartości szamba na
terenie działki.
5. Działki zaniedbane – stan aktualny.

11 października 2014 r.
1. Przyjęcie p. Ryszarda Sołtysa na członka PZD.
2. Analiza stopnia realizacji planu pracy i planu finansowego Zarządu na 2014 rok.
3. Działki zaniedbane – dalsze działania Zarządu.
4. Spór z p. Ewą Rzepka (d. działka 130) o zaległości płatnicze – działania Zarządu.
5. Wniosek p. Ewy Góreckiej (dz. 122) o przeniesienie studzienki odpływowej.

13 września 2014 r.
1. Zarząd wysoko ocenił przygotowanie i przebieg festynu z okazji Dnia Działkowca w dniu 16.08.2014 r. i wyraził podziękowanie głównej organizatorce, pani Bogumile Knihinickiej. Przyjęto do realizacji wniosek – o dokupieniu 10 ław ze stołami w celu zapewnienia wszystkim działkowcom dobrych warunków udziału w podobnych
imprezach w przyszłości.
2. Omówiono stan przygotowań do Zebrania wszystkich działkowców zwołanego na dzień 20 września br. na podst. art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. „o rodzinnych ogrodach działkowych” (Dz.U.2014 r. poz.40). Zarząd dokonał przydziału zadań związanych z przeprowadzeniem tego zebrania.
3. Omówiono problemy bezpieczeństwa i porządku na terenie Ogrodu. Zarząd zlecił powołanej 12.07 br. komisji ds. porządku dokonanie ponownego przeglądu działek pod kątem realizacji przez użytkowników rekomendowanych wówczas zaleceń.
Wobec powtarzających się incydentów niezamykania niektórych bram i furtek zewnętrznych, Zarząd postanowił wystąpić ze stosownymi zaleceniami w stosunku do użytkowników działek naruszających w tym zakresie Regulamin Ogrodu.
4. Zarząd przyjął informację o stanie prac nad wykonaniem ogrodzenia wokół parkingu i śmietników. Wpłynęły korzystne oferty od potencjalnych wykonawców. Zakres koniecznych do wykonania działań spowodował jednak konieczność przesunięcia terminu ogrodzenia terenu – na wiosnę 2015 roku.
5. Zarząd z satysfakcją przyjął do wiadomości powstanie strony internetowej naszego Ogrodu: www.rod-camping.pl. Administratorem strony, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jest p. Ryszard Seidel, do którego można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące formy i zawartości strony, najlepiej z wykorzystaniem adresu: biuro@rod-camping.pl

2 sierpnia 2014 r.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia, zarząd podjął, między innymi, następujące uchwały:
1) o utworzeniu strony internetowej Ogrodu, dzięki czemu działkowcy będą mieli dostęp do pełnej informacji o sprawach naszego Ogrodu. Strona może też stać się platformą wymiany doświadczeń w prowadzeniu działek.
2) o wykonaniu ogrodzenia terenu śmietników i parkingu, co zapobiegnie „podrzucaniu” śmieci przez osoby niezwiązane z ROD i przyczyni się do zwiększenia porządku i bezpieczeństwa pojazdów parkujących. Prace podjęte będą natychmiast, ich zakończenie powinno nastąpić w tym sezonie.
3) o zakazie koszenia trawników i wykonywania innych hałaśliwych prac zakłócających wypoczynek działkowców w niedziele i święta – w okresie: 15.06 – 31.08
Przestrzeganie tego zakazu będzie monitorowane przez Gospodarza i Zarząd Ogrodu.

12 lipca 2014 r.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia, zarząd podjął min. następujące uchwały:
1) o zablokowaniu dostaw energii elektrycznej do działek, których użytkownicy nie uregulowali zadłużeń finansowych za 2014 r. Ponowne podłączenie energii może nastąpić po wpłacie zaległej kwoty wraz z jednorazową opłatą za przywrócenie dostawy w wysokości 40 zł. Dotyczy to działek nr: 23, 50, 87, 101, 102;
2) o zwołaniu na dzień 20 września 2014 roku zebrania wszystkich działkowców korzystających z działki w ROD „Camping”, w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy /godz. 10.30 – pierwszy termin, godz. 11.00 – drugi termin, w świetlicy/;
3) o powołaniu komisji do przeglądu działek w celu wytypowania działek, których stan odbiega od wymogów regulaminu ROD. Przegląd zostanie udokumentowany zdjęciami fotograficznymi.
Do użytkowników działek zaniedbanych zarząd wystosuje wezwanie do ich uporządkowania w trybie pilnym.