ZEBRANIA ZARZĄDU – 2015 rok

18 kwietnia 2015 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Działki zaniedbane – udział użytkowników działek
– 10.30: Wojciech Knypiński, dz.109
– 10.45: Janina i Ryszard Brauer, dz.21.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres kadencji i ostatniego roku.
5. Przyjęcie projektu Programu działania na nową kadencję i Planu działania na kolejny rok
6. Analiza przygotowania organizacyjnego i merytorycznego Walnego Zebrania.
7. Sprawy różne.

25 marca 2015 r.
1. Przedstawienie dokumentów sprawozdania finansowego za 2014 rok- p. E.Tkaczyk.
2. Dyskusja.
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2014 rok.
4. Sprawy różne.

11 marca 2015 r.
1. Informacja z narady w OZ PZD.
2. Podjęcie uchwały o terminie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego
3. Przydział zadań dla członków Zarządu – przygotowanie i obsługa Walnego Zebrania
Sprawozdawczo- Wyborczego.
4. Przyjęcie preliminarza na 2015r.- do zatwierdzenia przez WZS-W.
5. Zgłaszanie propozycji uchwał do przyjęcia przez WZS-W /inwestycje i remonty/.

11 lutego 2015 r.
1. Informacje z narady prezesów ROD:
– obowiązek zorganizowania Walnych Zebrań w ROD do 30.04.2015 roku;
– zakaz uchwalania dodatkowych opłat na funkcjonowanie Ogrodu Działkowego;
– obowiązek wywieszania na tablicy ogłoszeń wszystkich uchwał finansowych,  remontowych oraz inwestycyjnych, jakie podejmuje Zarząd (z opisem zakresu prac oraz kosztami);
– przypomniano, że Zarząd Ogrodu Działkowego pracuje społecznie. Koszty, jakie 
ponoszą członkowie Zarządu w związku z wykonywaniem pełnionej funkcji będą   zwracane w postaci świadczeń – o szczegółach prezesi będą powiadomieni w najbliższym czasie;
– Gospodarz Ogrodu może być zatrudniony wyłącznie na ,Umowie zlecenia”;
– opłaty inwestycyjne od nowych członków Ogrodu od 2015 roku nie będą podlegały zwrotowi;
– od 2015 roku od każdego z małżonków pobierana będzie opłata wpisowa za uzyskanie prawa do użytkowania działki;
– pieniądze zgromadzone na funduszu oświatowym można przeznaczać na nagrody dla
działkowiczów (Dzień Działkowca),opłatę prelegentów, itp;
– na wykonanie prac związanych z funkcjonowaniem ogrodu, na sumę do 7 tyś. zł  Zarząd Ogrodu Działkowego jako inwestor, może wybrać wykonawcę z tzw. wolnej ręki.
2. M. Korzeniowski poinformował Zarząd o decyzjach, jakie zostały podjęte w MWiK w Bydgoszczy w sprawie inwestycji „Modernizacja Stacji Wodociągowej SW-4 Czyżkówko” w Bydgoszczy Inwestycja ta obejmie teren ROD „Camping”. Przetarg na inwestycję ma być zakończony w 2015 roku i w związku z tym Zarząd powinien przygotować koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej wewnętrznej na terenie Ogrodu.
3. Prezes przedstawił projekt preliminarza kosztów i wpływów ROD „Camping” na 2015 rok. Wyjaśnił, z czego wynikają zwiększone koszty dla gospodarza ogrodu oraz zainicjował dyskusję nad ewentualnym zmniejszeniem niektórych kosztów w związku z inwestycją jaką będzie sieć kanalizacyjna. Ustalono,że w zależności od kosztów, jakie Ogród będzie musiał ponieść na ten cel, zostanie opracowany preliminarz na 2015 rok. Na następnym posiedzeniu Zarządu D.Kuźmicka poda przybliżony koszt tej inwestycji.
4. Zarząd podjął Uchwałę Nr5/2015 w sprawie odwołania z powodu konieczności zmniejszanie wydatków, Uchwały ZO nr 21/2014 w przedmiocie wykonania ogrodzenia parkingu i śmietników.
5. Zdaniem Prezesa organizacja pracy zarządu nowej kadencji powinna się zmienić. Powinien być zmieniony podział obowiązków przy dotychczasowej liczbie osób, ale stwierdził też, że konieczna jest w tym składzie funkcja skarbnika. Dla sprawnego funkcjonowania biura Prezes widzi potrzebę zatrudnienia osoby za wynagrodzeniem. Po dyskusji nie podjęto żadnych wniosków.
6. Do obszaru związanego z kulturą, rekreacją i sportem do planu pracy Zarządu Prezes
zaproponował :
– środy seniora w świetlicy Ogrodu (filmy, prelekcje o tematyce zdrowotnej, związane
z ogrodnictwem, grę w karty itp.) – przy kawie i dobrej muzyce;
– powołanie komisji do spraw kultury i rekreacji;
– imprezę pod nazwą „Powitanie lata” ( świetlica lub plener).
7. Wiceprezes K. Szymański zapoznał członków Zarządu z pismami skierowanymi do Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie oraz do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, informującymi o braku praw pani Ewy Rzepka w stosunku do ROD „Camping” Bydgoszcz-Janowo oraz PZD, ponieważ jest użytkownikiem wieczystym działki nr 27/3, właścicielką budynku usytuowanego na działce nr 27/3 – znajdującego się poza terenem ROD „Camping” i nie jest członkiem Ogrodu Działkowego. W związku z tym, oskarżenia pani Ewy Rzepka w stosunku do części członków Zarządu są bezzasadne.
Zarząd podjął Uchwałę Nr6/2015 w sprawie wystosowania pism do Komisariatu Policji Bydgoszcz – Błonie oraz do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Południe.

13 stycznia 2015 r.
1. Informacja o uchwałach KR PZD.
2. Propozycje i wnioski ws. inwestycji, remontów i wydatków do preliminarza na 2015 rok.
3. Zatwierdzenie zmian w Zakresie obowiązków Gospodarza.