Znacząca poprawa spłat zaległych zobowiązań.

Ostatnie działania Zarządu zdecydowanie pozytywnie wpłynęły na spłatę zaległych zobowiązań działkowców. Jedynie w stosunku do trzynastu osób wysłane zostały wezwania do zapłaty, a sześciu uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy działkowej. Zarząd pozytywnie odniósł się w uzasadnionych przypadkach do osób zgłaszających chęć uregulowania zaległości w drodze mediacji rozkładając zobowiązania na raty. Mamy nadzieję, że zaległe zobowiązania wraz z należnymi odsetkami zostaną w wyznaczonych terminach spłacone i nie dojdzie do konieczności prowadzenia wobec dłużników dalszych działań.  Wszelkie koszty związane z m.in. przesłaniem pism, wezwań obciążają działkowicza- dłużnika i zostaną doliczone do rozliczenia czerwcowego. Decyzja Narodowego Banku Polskiego z 9 lutego o podwyżce stóp procentowych skutkowała podniesieniem oprocentowania odsetek ustawowych z 7,75% do 8,25%.   Zarząd ROD Camping