Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jednym z Kierunków działań przyjętych przez Zarząd w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej było wysłanie pisma do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z pytaniem, czy nasza działka 26/2 znajduje się – jak twierdzi Urząd Miasta Bydgoszczy – w strefie ochronnej ujęcia wód powierzchniowych, a która nie widnieje w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Z tego zapisu wynika nałożony na nas obowiązek włączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  Czekamy na odpowiedź, o fakcie poinformujemy.   Zarząd ROD Camping