26 stycznia 2019 r.

1. Kanalizacja – negocjacje w sprawie treści umowy z Biurem Projektów.
2. Stan finansów, wpłaty, zaległości działkowców. Lokata.
3. Rozliczenie energii elektrycznej za 2018 rok
4. Modernizacja hydroforni – wstępna wycena robót.
5. PGW Wody Polskie – opłata stała i zmienna za 2018 rok.
6. Pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie zgłoszenia nabycia działki.
7. Ustalenie terminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2019 roku.

Zarząd prowadzi obecnie negocjacje w sprawie uzgodnienia treści umowy z Biurem Projektów na opracowanie projektu przyłączenie kanalizacji Ogrodu do kanalizacji miejskiej. Punkty sporne to okres rękojmi i stawki kar umownych. Liczymy, że do połowy lutego treść umowy zostanie uzgodniona.

Zaległości we wpłatach działkowców wynoszą na dzień 23.01.2019 r. – 64.898,41 zł dotyczy to 46 działek. Osoby zalegające z wpłatami otrzymają pisma ponaglające i zobowiązujące do niezwłocznego uregulowania zaległości.
Z opłat na III ratę kanalizacji dokonano w dniu 31.12.2018 r. wpłaty na kolejną lokatę w banku na rachunku Ogrodu w celu uzyskania dodatkowych kwot z oprocentowania lokat.
Po otrzymaniu w styczniu 2019 r. ostatniej faktury z „ENEI” za energię elektryczną za 2018 rok przygotowujemy rozliczenie pobranej energii elektrycznej przez poszczególnych działkowców. Rozliczenia zostaną wysłane pod koniec lutego 2019 r.

W styczniu 2019 r. dokonano naprawy zbiorników hydroforowych i odżelaziaczy w hydroforni Ogrodu. Z uwagi na stopień ich zużycia konieczne jest w roku bieżącym, po zakończeniu sezonu, dokonanie modernizacji hydroforni, która od początku istnienia Ogrodu przechodziła jedynie konieczne remonty i obecnie wymaga wymiany zbiorników i ogólnego remontu. Wstępny koszt ustalono na poziomie 120 tysięcy złotych. Konieczna w tym zakresie uchwała musi być podjęta na walnym, zebraniu w kwietniu 2019 r.

W roku 2018 PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach ustaliły opłaty stałe i zmienne za pobór wody przez ROD „Camping”. Opłata stała za cztery kwartały 2018 r. wyniosła 1420,00 zł, a opłata zmienna wynikająca z faktycznego zużycia wody za trzy kwartały 2018 r. wyniosła ogółem 1388,00 zł.

Na początku roku otrzymaliśmy pismo z Pierwszego Urzędu Skarbowego dotyczące konieczności zgłaszania nabycia rzeczy (w naszym przypadku działki) w wyniku zawarcia umowy darowizny lub umowy sprzedaży. Treść pisma w zakładce ⇒DOKUMENTY. Termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustalono na dzień 27.04.2019 r.