ZEBRANIA ZARZĄDU – 2017 rok

25 listopada 2017r.
1. Stan finansów, wpłaty działkowców, zaległości w opłatach.
2. Rozliczenie energii elektrycznej działkowców.
3. Kanalizacja – dalsze postępowanie.
4. Program komputerowy dla ogrodów działkowych – propozycja Zarządu Okręgu.
5. Inwentaryzacja – spis z natury za 2017 r.
6. Komisja Rewizyjna – poszukujemy kandydatów.

Opłaty ogrodowe zostały uregulowane przez 84% działkowców. Termin wpłat minął 30.06.2017 r.
Wpłaty pierwszej raty za kanalizację (zaległość powyżej 1000,- zł) nie dokonały trzy osoby.
Drugą ratę za kanalizację (termin wpłaty minął 30.11.2017 r.) opłaciło 52% działkowców, uwzględniono wpłaty dokonane do dnia 23.11.2017 r.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Osoby zalegające z wpłatą prosimy o możliwie szybkie uregulowanie zaległości.

W dniu 25.11.2017 r. dokonano odczytu liczników energii elektrycznej pobieranej przez poszczególne działki.
Sposób przekazania działkowcom informacji o ilości zużytej energii elektrycznej zostanie ustalony na kolejnym zebraniu Zarządu w połowie grudnia b.r.
W roku 2018 konieczna będzie wymiana liczników, którym upłynie okres legalizacji.

W sprawie realizacji inwestycji dot. podłączenia Ogrodu do miejskiej sieci kanalizacji ustalono, że do najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczego (kwiecień 2018 r.) nastąpi wybór komisji przetargowej oraz ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu przez uprawnioną jednostkę projektową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy. Wybór jednostki projektowej nastąpi po walnym zebraniu członków ROD „Camping”.

Rada Krajowa PZD zleciła przygotowanie programu komputerowego o nazwie DGCS PZD System dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Z informacji przygotowanych przez Radę Programową Projektu wynika, że program będzie posiadał następujące moduły: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe, magazyn, kasowy, ogrody działkowe. Moduł „ogrody działkowe” jest dedykowany dla Zarządów ROD, będzie posiadał nowoczesne rozwiązania pozwalające na sprawne prowadzenie ewidencji wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania i funkcjonowania ROD. Program ma zostać wdrożony od 1.01.2018 r. Decyzję o zakupieniu programu Zarząd podejmie po zapoznaniu się z Uchwałą nr 239/2017 oraz nr 240/2017 Prezydium KR PZD z dnia 28.06.2017 r.

Do końca bieżącego roku należy przeprowadzić inwentaryzację – spis z natury majątku ROD. Do Komisji Inwentaryzacyjnej powołano członków Zarządu: Pana Andrzeja Błażejewicza oraz Panią Mariolę Pioch.

Nadal poszukujemy kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Do tej pory jedna osoba wyraziła zgodę na pracę w komisji. Chętnych do pracy w komisji (dwie osoby) prosimy o zgłoszenie się do Pani Prezes tel. 604 552 257

21 października 2017 r.
1. Stan finansów ROD – wpłaty działkowców, zaległości w opłatach.
2. Przebudowa strony internetowej Ogrodu.
3. Dalsze postępowanie w sprawie realizacji inwestycji przyłączenia Ogrodu do miejskiej sieci kanalizacji.
4. Sprawa wycinki drzew (na wniosek działkowców) na terenie jaru w pobliżu zejścia do wody oraz sprawa skrócenia (wysokich ponad miarę) drzew na terenie poszczególnych działek, stanowiących zagrożenie dla działkowców oraz altan.
5. Konieczność powołania Komisji Rewizyjnej, której nie zdołano wyłonić na ostatnim walnym zebraniu wyborczym z powodu braku kandydatów.
6. Zamknięcie wody oraz odczyt liczników energii elektrycznej.

Pierwszej raty za kanalizację (termin upłynął 30.11.2016 r.) nadal nie wpłaciło 9 osób, z tego 5 osób zalega całą kwotę 1150 zł, a pozostałe 4 osoby dokonały częściowej wpłaty. Klika osób nie dokonała także wpłaty bieżących opłat ogrodowych (termin minął 30.06.2017 r.). Po wysłaniu informacji o zaległości oraz rozmowach telefonicznych z zalegającymi działkowcami, mamy nadzieję na szybkie uregulowanie zaległych opłat.

Strona internetowa Ogrodu jest w przebudowie, Pan Ryszard Seidel podjął się tego zadania i realizuje je z dużym zaangażowaniem.

W sprawie kanalizacji otrzymaliśmy z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji warunki techniczne na przyłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Pismo zamieścimy na stronie internetowej Ogrodu. Dalszym krokiem będzie zlecenie w drodze przetargu wykonania dokumentacji projektowej inwestycji.

W sprawie wycinki drzew w jarze został złożony w dniu 5.09.br. wniosek do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Wydział domaga się dostarczenia uchwały podjętej przez działkowiczów, z której będzie wynikało, że większością głosów wyrazili zgodę na usunięcie wyznaczonych drzew. Uchwała Zarządu okazała się niewystarczająca dla Urzędu Miasta. W sprawie pozostałych drzew, Zarząd podjął uchwałę o zobowiązaniu działkowców do skrócenia lub wycięcia (zgodnie z przepisami) drzew, które wyrosły ponad miarę określoną w paragrafie 54 Regulaminu ROD.

Osoby chętne do pracy w komisji rewizyjnej prosimy o kontakt z Panią Prezes tel. 604-552-257.

Termin zamknięcia wody nie ulega zmianie i nastąpi 28.10.2017 r. o godz. 12.00. Odczyt liczników energii elektrycznej nastąpi na przełomie października i listopada.