Odpowiedź Wody Polskie – operat.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Wody Polskie na nasze pismo z dnia …. 8 kwietnia 2022r. w którym wnioskowaliśmy o podwyższenie nam rocznego limitu poboru  wody z rzeki Brdy. Odpowiedź przyszła niestety negatywna, musimy przejść całą procedurę administracyjną na podstawie której organ dokona pełnej analizy skutków oddziaływania na środowisko. Musimy o czym była mowa na ostatnim Walnym Zebraniu przygotować wniosek wraz z operatem wodno prawnym dla uzyskania decyzji administracyjnej z nowym wyższym limitem na pobór wód. Zarząd wystąpił i uzyskał już niezbędne z urzędu miasta mapy, dokumentację hydrogeologiczną oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. Ponadto przygotowaliśmy i podpisaliśmy umowę na wykonanie operatu z firmą poleconą nam przez członka naszego ogrodu, który to kontakt otrzymaliśmy po naszym wpisie na stronie. Oferta ta okazała się najkorzystniejsza cenowo. Prace nad operatem mają zakończyć się w tym miesiącu. Koszt uzyskanych dokumentów wraz z operatem wodno prawnym to koszt 5.870zł brutto. Faktury wraz z umową dostępne w biurze. Zarząd ROD Camping